Wij werken gezond en veilig

Als een wereldwijd toonaangevende aanbieder van persoonlijke beschermingsmiddelen voor industriële werkbescherming biedt uvex een veiligheidsconcept van top tot teen aan. Dat houdt uiteraard ook een verplichting in ten aanzien van onze eigen medewerkers.

Werkveiligheid bij uvex

Als een van de grootste aanbieders van persoonlijke beschermingsmiddelen ter wereld voor industriële werkbescherming nemen wij het thema veiligheid op de werkplek natuurlijk bijzonder serieus. Het uvex veiligheidsconcept van top tot teen vindt ook toepassing bij de eigen bedrijven en in uiteenlopende opzichten.

De uvex group hanteert in het kader hiervan een werkveiligheidsmanagementsysteem op basis van OHRIS (Occupational Health and Risk Management System) resp. LV 21 – en voldoet ook aan ILO-OSH 2001.

1. Veiligheid en gezondheid voor iedereen

In het kader van onze strategie voor werkveiligheid en gezondheidsbescherming zorgen we er in de eerste plaats voor dat negatieve invloeden op de veiligheid en gezondheid van medewerkers en derden worden geminimaliseerd en dat de veiligheid en gezondheid van medewerkers continu op het hoogst bereikbare niveau blijven.

2. Veiligheid als taak van leidinggevenden

In het kader van onze strategie voor werkveiligheid en gezondheidsbescherming zorgen we er in de eerste plaats voor dat alle leidinggevenden op de hoogte zijn van de actuele door de organisatie in acht te nemen publiekrechtelijke verplichtingen en verdergaande vrijwillige verplichtingen, en dat ze zich hieraan houden.

3. Veiligheid gaat iedereen aan

In het kader van onze strategie voor werkveiligheid en gezondheidsbescherming zorgen we er in de eerste plaats voor dat alle medewerkers er op dezelfde manier toe worden verplicht actief mee te werken aan de werkbescherming en zich steeds op een veilige manier en gezondheidsbewust gedragen, zowel in het belang van hun eigen gezondheid als ter bescherming van derden.

4. Veiligheid moet transparant en controleerbaar zijn

In het kader van onze strategie voor werkveiligheid en gezondheidsbescherming zorgen we er in de eerste plaats voor dat concrete, kwantificeerbare doelen worden gesteld met betrekking tot de veiligheid en gezondheidsbescherming.

Arbeidsgeneeskundige preventie, gezondheidsbescherming op de werkplek, het voorkómen van ongevallen en ziekten evenals de veiligheid van de bedrijfsinstallaties zijn daarbij expliciete doelen van de onderneming. Er wordt naar gestreefd, ongevallen tijdens het werk op het bedrijfsterrein volledig te voorkomen (geen bedrijfsongevallen, geen uitvaltijden vanwege ongevallen) evenals ongevallen onderweg (volgens de definitie van de beroepsvereniging) op alle productie- en distributielocaties te vermijden.

uvex en de EU-chemicaliënverordening REACH

De chemicaliënverordening REACH ("Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals" – oftewel "registratie, beoordeling, toelating van chemicaliën") regelt sinds 1 juni 2007 het chemicaliënrecht binnen de EU. Uiteraard komt uvex de verplichtingen die uit de doelen van REACH en haar realisatie voortvloeien volledig na. Het beschermen van de menselijke gezondheid en van het milieu is ons doel. Meer informatie en leidraden met betrekking tot REACH:

Doelen van REACH

Bij REACH staat de bescherming van de menselijke gezondheid en van het milieu tegen de gevaren van chemicaliën centraal. Als fabrikant resp. importeur is uvex verplicht om te bepalen in welke mate chemische stoffen gevaarlijk zijn. Bij de registratie van chemische stoffen moet opgave worden gedaan van het risicopotentieel, het gebruik en de risicobeheersmaatregelen. De ingediende gegevens worden beoordeeld door het Europees Agentschap voor chemische stoffen. Het doel is, het risico bij het gebruik van chemicaliën zo klein mogelijk te maken voor mens en milieu.

Implementatie van REACH bij uvex

De afzonderlijke maatregelen die uvex bij de implementatie van REACH neemt, luiden als volgt:

  • Nauw contact en informatie-uitwisseling met leveranciers en fabrikanten over het thema REACH
  • Evaluatie van de effecten van REACH, bijvoorbeeld door registratie van alle in onze producten verwerkte stoffen of de analyse van deze gegevens met het oog op toekomstige aanschafrisico's en een eventueel noodzakelijk wordende registratie
  • Strikte vermijding van als carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch geclassificeerde stoffen (CMR) – hetzelfde geldt voor als persistent, bioaccumulerend of giftig geclassificeerde stoffen (PBT)
  • Nadruk op grondstoffen op polymeerbasis, die volgens de Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) niet onder de REACH-regelingen vallen
  • Geen registratieplicht voor uvex producten, aangezien hieruit volgens de definitie van de REACH-verordening geen stoffen vrijkomen
Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC-stoffen)

Tweemaal per jaar actualiseert het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) de SVHC-lijst met de zogenaamde "zeer zorgwekkende stoffen" ("substances of very high concern" – kortweg "SVHC"). Deze SVHC-stoffen voldoen aan de criteria voor indeling als:

  • CMR-stoffen (carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch)
  • PBT-stoffen (persistent, bioaccumulerend en toxisch)
  • vPvB-stoffen (zeer persistent en zeer bioaccumulerend)
  • of als stoffen met gelijkaardige schadelijke effecten, zoals endocriene eigenschappen, dat wil zeggen met bijzonder ongewenste effecten op mens en milieu (volgens artikel 57 REACH)

Op de ECHA-website (externe link) vindt u de meest actuele versie van de SVHC-lijst.

German REACH-CLP-Biozid-Helpdesk

De door de Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ingerichte REACH-CLP-Biozid-Helpdesk (externe link) bevat informatie voor fabrikanten, importeurs en gebruikers van chemische stoffen en biocideproducten. Hier vindt u antwoorden op vragen met betrekking tot de REACH-, de CLP- en de biocideverordening: van de registratie, beoordeling en toelating tot de inschaling en markering van chemische stoffen en biociden

Productveiligheid en verboden op schadelijke stoffen bij uvex

Vooral voor producten die met de huid in contact komen – waartoe ook de persoonlijke beschermingsmiddelen behoren – gelden bij uvex strenge criteria, die met betrekking tot de productveiligheid en de milieuvriendelijkheid veel verder gaan dan de geldende EU-richtlijnen. Wij bieden uitsluitend producten aan die vrij zijn van gevaarlijke stoffen en die noch de gebruiker noch het milieu belasten.

Het gebruik van schadelijke stoffen is in de producten van uvex principieel verboden. Als bij uitzondering toepassing onvermijdelijk is, gelden zeer strenge eisen voor het gebruik, zodat risico's voor de gebruiker en het milieu te allen tijde kunnen worden uitgesloten. Meer details hierover vindt u in onze lijst met verboden schadelijke stoffen. Of de daar vastgelegde grenswaarden worden aangehouden, wordt regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke laboratoria.

Delen Afdrukken
uvex
SAFETY