Wij werken milieuvriendelijk

Wie mensen wil beschermen, heeft ook een verantwoordelijkheid tegenover het milieu. Wij nemen deze verantwoordelijkheid zeer serieus en leveren vrijwillig een bijdrage aan milieubescherming, die verdergaat dan de wettelijke eisen.

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons

Milieubescherming begint bij ons reeds tijdens het ontwikkelingsproces en is nog lang niet afgelopen bij het voltooide product: elke medewerker van uvex probeert elke dag weer op een verantwoorde manier om te gaan met hulpbronnen. De milieugedachte vormt een integraal onderdeel van ons dagelijks werk en staat centraal bij alle bedrijfsprocessen.

Het prestatievermogen van onze onderneming is cruciaal om de concurrentie voor te blijven, maar dit mag niet ten koste gaan van mens en milieu. Milieubescherming is voor uvex daarom een allesomvattend thema, waarvoor elke afzonderlijke medewerker verantwoordelijkheid draagt:

 • Wij kwalificeren onze medewerkers en motiveren hen om betrokken, competent en milieubewust te handelen.
 • Wij treffen voorzorgsmaatregelen om de invloed van onze activiteiten op het milieu te beperken en de werkomgeving voor onze medewerkers zo veilig mogelijk te maken.
 • Wij zorgen voor een spaarzaam gebruik van hulpbronnen. Niet alleen bij de productontwikkeling, maar ook in alle latere fasen, zoals bij productie, opslag en transport.
Een overzicht van onze concrete principes en maatregelen op het gebied van milieubescherming
 • Het milieu moet zo min mogelijk worden belast door de producten, de productie en de productielocaties van uvex.
 • uvex ziet hierop toe door reeds vroeg in de ontwikkelingsfase rekening te houden met de milieuvriendelijkheid van nieuwe procedures en producten.
 • Grondstoffen en energie worden zo spaarzaam mogelijk gebruikt en restanten worden door middel van interne recycling opnieuw gebruikt. De hoeveelheid schadelijke afvalstoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. Dit wordt bereikt door ofwel om te schakelen naar meer geschikte procedures of door bestaande procedures milieuvriendelijker te maken.
 • Onze productie-, voorzienings- en verwijderingsprocedures evenals onze producten worden regelmatig tegen het licht gehouden wat betreft de effecten die ze op het milieu kunnen hebben. 
 • De uitvoering en effectiviteit van maatregelen voor milieubescherming bij uvex worden door middel van audits gecontroleerd.
 • Het vermijden van uitstoot heeft voor uvex prioriteit. Voor het reinigen van afgevoerde lucht en afvalwater, het beperken en verwijderen van afval en het reduceren van lawaai maakt uvex gebruik van geavanceerde technieken, meetmethoden en analyses.
 • Een interne meetdienst bewaakt de hoeveelheid schadelijke stoffen en lawaai op de werkplek.
 • uvex moedigt medewerkers aan om voorstellen voor verbetering te doen, ook op het gebied van de milieubescherming.
 • uvex verplicht haar leveranciers om op een manier te produceren waarbij het milieu en hulpbronnen worden gespaard, met als doel de negatieve invloed van onze activiteiten op het milieu tot een absoluut minimum te beperken. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door middel van audits.
 • uvex informeert haar klanten en de consumenten over de eigenschappen van haar producten en over hoe deze op een veilige en milieuvriendelijke manier kunnen worden getransporteerd, gebruikt en verwijderd. Producten van uvex moeten veilig zijn voor de consument en zonder risico's voor het milieu kunnen worden gebruikt.
 • uvex werkt op het gebied van milieubescherming op basis van vertrouwen nauw samen met de overheid en met openbare instanties.
Downloads over het thema

Actuele milieuprojecten in onze productievestigingen

uvex safety textiles (Ellefeld)

Nieuwe snijtechnologie

In onze vestiging in Ellefeld werd vorig boekjaar een geavanceerde cutter en een automatische positioneermachine met twee twintig meter lange transportbanen. Door deze maatregel en CAD-optimalisering van lagen wordt het weefsel aanzienlijk efficiënter gebruikt. Voor de cutter hoeft er geen afstand te worden aangehouden tussen de snijdelen (nul millimeter). Door de optimalisering van lagen worden de snijdelen optimaal verwoven voor zo min snij-afval van de weefsels voor PSA- en Workwear-stoffen. Door de lange positioneerbanen wordt de efficiëntie nog verder verhoogd. De nieuwe snijtechnologie die sinds oktober 2017 in Ellefeld wordt toegepast, bespaart een tienduizenden meters stof per jaar, die niet meer hoeft te worden geproduceerd (en ingekocht). Daarmee wordt de productie van weefsels vermeden, die voorheen tot snij-afval leidde. De duurzaamheidsbalans is nu aanzienlijk verbeterd. Bovendien worden na de snede alleen de kant-en-klare snijdelen (zonder snij-afval) verzonden, waardoor verdere CO2-emissies door transport worden vermeden. Door deze maatregel zal ook de werkgelegenheid weer naar de productievestiging in Duitsland worden verplaatst.

uvex Arbeitsschutz (Fürth)

Vervanging van de centrale Optidur door innovatieve stromingscellen

Door de stapsgewijze vervanging van de centrale Optidur voor de coating van brillenglazen door innovatieve stromingscellen kunnen energie en lak worden bespaard en tegelijkertijd de prestaties in het coatingproces worden verbeterd. Door de kortere insteltijden is een snellere wissel tussen verschillende modellen en laksystemen mogelijk. Tegelijkertijd neemt de realiseerbare kwaliteit van de coatings aanzienlijk toe. Bovendien is het energieverbruik van de nieuwe stromingscellen, ondanks een betere output en een grotere variabiliteit, lager dan in de Optidur. Hierdoor kan in jaarlijks bijna 44.000 kWh energie worden bespaard, wat overeenkomt met een gemiddeld jaarlijks verbruik van elf vierpersoons huishoudens. Ook het gebruik van oplosmiddelen neemt af: In het afgelopen boekjaar kon daardoor bijna 5 t oplosmiddelen worden bespaard.

Milieubeheersysteem conform DIN EN ISO 140001

De uvex group levert met de invoering van het milieubeheersysteem conform DIN EN ISO 14001 een verdere bijdrage aan de vermindering van de milieueffecten van de productie. Door deze de nadrukt leggen op dit ecologische aspect, wordt het bewustzijn van de bescherming van het milieu binnen de ondernemingsgroep verder vergroot.

uvex safety Cagi (Ceva)

De productievestiging voor veiligheidsschoenen in het Italiaanse Ceva diende als pionier met zijn optimale processtructuur als voorbeeld voor de geleidelijke invoering in de gehele uvex safety group. Als onderdeel van de certificering is ook een uitgebreid afvalbeheer op de locatie gerealiseerd, dat de efficiënte en milieuvriendelijke verwijdering van afval verder verbetert. Zo kon een project voor de recycling van polyurethaanresten met succes worden afgerond, waarbij afval van de productie van zolen in samenwerking met externe partners wordt verwerkt en opnieuw als grondstof voor de productie worden gebruikt en het gebruik van nieuwe grondstoffen wordt verlaagd. Op deze wijze is een recyclingpercentage van 35% behaald. Bij een incident waarbij chemicaliën zijn gelekt, konden door het uitgebreide risicobeheer als onderdeel van het milieubeheersysteem schadelijke gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Door een lekkend ventiel op een productiemachine was er in het weekend isocyanaat uit een tank gelekt. Door een alarm van de niveausensor kon snel worden gehandeld en kon het noodgevallenbeheer van het bedrijf worden geactiveerd, waardoor in samenwerking met specialisten kon worden voorkomen dat chemicaliën in het milieu terecht kwamen. Door grondige evaluatie van het incident te herzien en maatregelen te definiëren, is ervoor gezorgd dat een dergelijke gebeurtenis in de toekomst niet meer kan voorkomen.

uvex safety gloves (Lüneburg)

Een andere vestiging die in het afgelopen jaar succesvol kon worden gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14001:2015 is de ontwikkelings-, productie- en verkoopvestiging voor veiligheidshandschoenen in Lüneburg. Door de hoge inzet van het milieuteam is het gelukt om binnen 9 maanden een volledige normconformiteit te bereiken.

Op 1 augustus 2017 is de nieuwe verordening inzake bedrijfsongevallen (GewAbfV) in werking getreden. De wijziging heeft onder meer het gescheiden inzamelen van recyclebaar afval te bevorderen, zodat recycling wordt bevorderd. Dit leidt bij uvex safety gloves tot uitgebreide vereisten voor afvalscheiding en documentatie. Door het nieuwe en uitgebreide afvalbeheer kon de afvoer van alle afvaldelen aanzienlijk worden verbeterd. De gehele afvalverwerkingsketen is hierdoor transparanter en voldoet volledig aan de wettelijke eisen van de nieuwe GewAbfV. Bovendien kon door een uitgebreide analyse van de actuele situatie een groot potentieel voor optimalisatie van de rendabelheid worden vastgesteld en al ten dele worden gerealiseerd. Momenteel worden meer dan 40 verschillende afvaldelen onderscheiden, die door hun materiaalzuiverheid elk kunnen worden gerecycled en een milieuvriendelijke en efficiënte afvoer van afval mogelijk maken. Meer dan 98% van het afval wordt gescheiden ingezameld.

Doordat een productiedroger van elektrisch bedrijf is omgesteld naar werking op gas, is bij de productie van veiligheidshandschoenen bij hetzelfde droogvermogen aanzienlijk energie bespaard, waardoor de CO2-uitstoot wordt verminderd en de negatieve milieueffecten worden beperkt. Door een uitbreiding van de capaciteit kon in een productie-installatie voor het coaten van handschoenen tegelijkertijd ook de energiebehoefte per geproduceerd paar veiligheidshandschoenen met 50% worden verminderd.

uvex Arbeitsschutz (Fürth)

Ter voorbereiding op de invoering van de DIN EN ISO 14001 in de hoofdvestiging te Fürth werd in het boekjaar 2017/18 de nieuwbouw van recyclingcentrum gestart, die voldoet aan de nieuwste normen en eisen. Daar moet in de toekomst het afvalbeheer van de hele vestiging worden uitgevoerd. In de toekomst zullen de verschillende afvaldelen ruimtebesparend worden ingezameld, waardoor het afval minder vaak hoeft te worden opgehaald en dus ook de uitstoot van schadelijke stoffen door het afvalverwerkingsbedrijf drastisch zal afnemen. Door de verschillende delen zo goed mogelijk te verdelen, kan een efficiënt en milieuvriendelijk afvalbeheer worden gewaarborgd.

Delen Afdrukken