Privacyverklaring UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

Wij verheugen ons over uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van gegevens heeft een bijzonder grote betekenis voor de directies van UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG en de hiermee verbonden bedrijven (hierna worden deze bedrijven samen aangeduid als 'uvex group').

Principieel kunnen de websites van de uvex group worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien de betreffende bezoeker via onze website gebruik wil maken van bijzondere services van onze onderneming, kan het echter noodzakelijk zijn om persoonlijke gegevens van de bezoeker te verwerken. Is het verwerken van persoonlijke gegevens noodzakelijk en bestaat er voor een dergelijke verwerking geen wettelijke basis, dan vragen wij doorgaans de toestemming van de betrokken persoon.
De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van de betrokken persoon, gebeurt altijd met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de voor de uvex group in het betreffende land geldende bepalingen inzake de bescherming van de privacy. Door middel van deze privacyverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Verder worden betrokken personen via de privacyverklaring geïnformeerd over hun rechten.
De uvex group heeft als voor de verwerking verantwoordelijke instantie tal van technische en organisatorische maatregelen opgesteld om de via deze website verwerkte persoonlijke gegevens zo veel mogelijk te beschermen. Desondanks is het mogelijk dat bij de uitwisseling van gegevens via internet sprake is van mazen in de beveiliging, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokken persoon vrij, persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Begripsbepalingen

In de privacyverklaring van de uvex group wordt gebruik gemaakt van begrippen zoals deze ook door de opstellers van de Europese richtlijnen en verordening inzake het beschermen van de privacy worden gehanteerd. Onze privacyverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakelijke partners gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te waarborgen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten. Wij gebruiken in deze privacyverklaring onder meer de volgende begrippen:

a) Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'betrokken persoon' genoemd). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, vooral door middel van onderscheidende kenmerken zoals een naam, een identificatienummer, woonplaats, online kenmerk of een of meerdere bijzondere eigenschappen waarmee de fysieke, fysiologische, genetische psychische, economische, culturele of sociale identiteit wordt uitgedrukt, kan worden geïdentificeerd.

a) Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'betrokken persoon' genoemd). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, vooral door middel van onderscheidende kenmerken zoals een naam, een identificatienummer, woonplaats, online kenmerk of een of meerdere bijzondere eigenschappen waarmee de fysieke, fysiologische, genetische psychische, economische, culturele of sociale identiteit wordt uitgedrukt, kan worden geïdentificeerd.

b) Betrokken persoon

Betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door degene die verantwoordelijk is voor de verwerking.

c) Verwerking

Verwerking is elke met of zonder gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem uitgevoerde procedure of een serie procedures in verband met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, overdragen, verspreiden of op een andere manier beschikbaar stellen, vergelijken, beperken, verwijderen of vernietigen hiervan.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking houdt in dat opgeslagen persoonlijke gegevens worden gemarkeerd met als doel, de toekomstige verwerking hiervan te beperken.

e) Profiling

Profiling is elke wijze van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die inhoudt dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten betreffende de werkprestatie, economische positie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag, woonplaats en verhuizing van deze persoon te analysen of te voorspellen.

f) Gebruik van pseudoniemen

Het gebruik van pseudoniemen houdt in dat persoonlijke gegevens op zodanige manier worden verwerkt dat persoonlijke gegevens zonder de raadpleging van aanvullende informatie niet meer aan een bepaalde betrokken persoon kunnen worden gekoppeld indien deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en er aanvullende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om te waarborgen dat de persoonlijke gegevens niet in verband kunnen worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of wettelijke persoon, instantie, inrichting of andere entiteit die alleen of in samenwerking met anderen beslissingen neemt over de doelen en middelen bij de verwerking van persoonlijke gegevens. Als de doelen en middelen bij deze verwerking reeds zijn geformuleerd door het unierecht of door het recht van de lidstaten, dan kan de verantwoordelijke resp. kunnen de bepaalde criteria bij diens benoeming worden afgestemd op het unierecht resp. op het recht van de lidstaten.

h) Opdrachtverwerker

Opdrachtverwerker is een natuurlijke of wettelijke persoon, instantie, instelling of andere entiteit die persoonlijke gegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of wettelijke persoon, instantie, instelling of andere entiteit aan wie persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt, onafhankelijk van de vraag of het hierbij om een derde partij gaat of niet. Instanties die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het unierecht of het recht van de lidstaten mogelijkerwijs persoonlijke gegevens verkrijgen, gelden echter niet als ontvangers.

j) Derde partij

Derde partij is een natuurlijke of wettelijke persoon, instantie, instelling of andere entiteit buiten de betrokken persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of van de opdrachtverwerker bevoegd zijn, de persoonlijke gegevens te verwerken. Met betrekking tot een onderneming uit de uvex group gelden de ondernemingen die met deze onderneming zijn verbonden, niet als derde partij.

k) Toestemming

Toestemming is elke door de betrokken persoon vrijwillig voor het bewuste geval op een geïnformeerde en niet mis te verstane manier afgegeven wilsverklaring in de vorm van een verklaring of een andere eenduidige bevestigende handeling waarmee de betrokken persoon te kennen geeft dat hij/zij instemt met de verwerking van de betreffende persoonlijke gegevens.

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke, in de interpretatie van de basisverordening privacy, overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten inzake privacy en andere bepalingen met een gegevensbeschermend karakter, is:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Deutschland
Tel.: 49(0)911-9736-1592
E-mail: O.Roth@uvex.de
Website: www.uvex.de

3. Naam en adres van de toezichthouder voor gegevensbescherming

De toezichthouder voor gegevensbescherming voor ondernemingen uit de uvex group met het hoofdkantoor in Duitsland is:

Otto Roth
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Deutschland
Tel.: + 49(0)911-9736-1592
E-mail: O.Roth@uvex.de
Website: www.uvex.de

Elke betrokken persoon kan zich te allen tijde met alle vragen en opmerkingen betreffende privacy rechtstreeks aan onze toezichthouder voor gegevensbescherming wenden.

4. Cookies

Op de webpagina's van de uvex group worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via een webbrowser worden opgeslagen op een computersysteem. Tal van webpagina's en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Ze bestaat uit een aantal tekens met behulp waarvan webpagina's en servers kunnen worden gekoppeld aan de concrete webbrowser waarin de cookie werd opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om de bezochte webpagina's en servers, de individuele browser van de betrokken persoon te onderscheiden van andere webbrowsers die cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan via de unieke cookie-ID worden herkend en geïdentificeerd. Door het gebruik van cookies kan de uvex group services ter beschikking stellen aan gebruikers van deze website die zonder cookies niet mogelijk zouden zijn. Door middel van een cookie kunnen de getoonde informatie en aanbiedingen op onze website worden afgestemd op de gebruiker. Zoals reeds gezegd, kunnen we bezoekers van onze website herkennen met behulp van cookies. Het doel van deze herkenning is, het gebruik van onze website door gebruikers te verbeteren. De gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren aangezien deze worden overgenomen uit de cookie die zich reeds op de computer van de gebruiker bevindt. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel 'onthoudt' de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst, door middel van een cookie.
De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door de betreffende instelling van de gebruikte webbrowser aan te passen en aldus het plaatsen van cookies permanent te blokkeren. Verder kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde worden gewist via een webbrowser of een ander computerprogramma. Dit is mogelijk bij alle gangbare webbrowsers. Als de betrokken persoon het instellen van cookies in zijn of haar webbrowser uitschakelt, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

5. Het verzamelen van algemene gegevens en informatie

De webpagina's van de uvex group registreren bij elk oproepen van de webpagina's door een betrokken persoon of een automatisch systeem een hoeveelheid algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Vastgelegd kunnen worden: (1) het gebruikte type en versie browser; (2) het besturingssysteem van de betrokken persoon; (3) de webpagina van waaraf men op onze webpagina is gekomen (zogenaamde referrer); (4) de websites die via een browser naar onze website worden aangestuurd; (5) de datum en tijd van het oproepen van de website; (6) een internet protocol-adres (IP-adres); (7) de serviceprovider van het systeem waarmee de website wordt opgeroepen; (8) andere gelijkaardige gegevens en informatie, die zijn bedoeld om het gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze IT-systemen.
Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de uvex group geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is nodig om: (1) de inhoud van onze website correct weer te geven; (2) de inhoud van onze website alsook reclame hiervoor te optimaliseren; (3) de langdurige functionaliteit van onze IT-systemen en de techniek van onze website te garanderen; (4) het openbaar ministerie in het geval van een cyberaanval te voorzien van informatie die nodig is om overtreders te kunnen opsporen en vervolgen. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door de uvex group derhalve enerzijds statistisch geëvalueerd en anderzijds beoordeeld met het doel, de privacy en de veiligheid van gegevens in onze onderneming te verhogen en voor een optimale beveiliging van de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te zorgen. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle door een betrokken persoon verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen.

6. Registratie op onze website

De betrokken persoon heeft de mogelijkheid, zich op de website van degene die verantwoordelijk is voor de verwerking te laten registreren onder opgave van persoonlijke gegevens. Welke persoonlijke gegevens daarbij worden verstrekt aan degene die verantwoordelijk is voor de verwerking, blijkt uit het invoerscherm dat voor de registratie wordt gebruikt. De persoonlijke gegevens die de betrokken persoon verstrekt, worden uitsluitend verzameld en bewaard voor intern gebruik door degene die verantwoordelijk is voor de verwerking en voor eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan opdracht tot de doorgifte aan een of meer opdrachtverwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienst, geven, die de persoonlijke gegevens eveneens uitsluitend voor eigen, intern gebruik, dat onder de verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke valt, gebruikt.
Door registratie op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke worden bovendien het door de internetprovider (ISP) aan de betrokken persoon verstrekt IP-adres, de datum en de tijd van registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens gebeurt met de gedachte dat alleen zo het misbruik van onze diensten kan worden voorkomen, en deze gegevens maken het indien nodig mogelijk, begane overtredingen te onderzoeken. In zoverre is het opslaan van deze gegevens vereist voor het afschermen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Deze gegevens worden principieel niet doorgegeven aan derden indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat of deze doorgifte niet noodzakelijk is ten behoeve van strafvervolging.
De registratie van de betrokken persoon onder vrijwillige opgave van persoonlijke gegevens dient voor de voor verwerking verantwoordelijke om de betrokken persoon inhoud en diensten aan te bieden die uit de aard van de zaak alleen kunnen worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers. Geregistreerde personen hebben de mogelijkheid, de bij de registratie opgegeven persoonlijke gegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit de database van de voor de verwerking verantwoordelijke te laten verwijderen.
De voor de verwerking verantwoordelijke deelt aan elke betrokken persoon op verzoek mee, welke persoonlijke gegevens over de betrokken persoon zijn opgeslagen. Verder corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonlijke gegevens op verzoek of instructie van de betrokken persoon, voor zover hiervoor geen wettelijke verplichting tot het bewaren van de gegevens bestaat. Een in deze privacyverklaring met name genoemde toezichthouder voor gegevensbescherming en alle medewerkers van de voor de verwerking verantwoordelijke staan in dit verband de betrokken persoon ter beschikking als contactpersoon.

7. Abonnement op onze nieuwsbrief

Gebruikers kunnen via de webpagina's van de uvex group een abonnement nemen op de nieuwsbrief van onze onderneming. Welke persoonlijke gegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief worden doorgegeven aan de voor de verwerking verantwoordelijke, blijkt uit het hiervoor te gebruiken invoerscherm.
De uvex group informeert haar klanten en zakelijke partners regelmatig via een nieuwsbrief over aanbiedingen van de onderneming. De nieuwsbrief van onze onderneming kan door de betrokken persoon principieel alleen worden ontvangen indien (1) de berokken persoon over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokken persoon zich voor het toezenden van de nieuwsbrief registreert. Aan het door de betrokken persoon voor het toezenden van de nieuwsbrief opgegeven e-mailadres wordt de eerste keer om juridische redenen een bevestigingsmail gestuurd in het kader van een zogenaamde 'double opt in'-procedure. Deze bevestigingsmail dient om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokken persoon de toezending van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.
Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij ook het door de internetprovider (ISP) verstrekte IP-adres van het door de betrokken persoon bij de aanmelding gebruikte computersysteem alsook de datum en tijd van de aanmelding op. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokken persoon op een later tijdstip te kunnen onderzoeken en dient daarom voor de wettelijke bescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke.
De in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelde persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van onze nieuwsbrief. Verder kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd voor zover dit voor het exploiteren van de nieuwsbriefdienst of voor een registratie dienaangaande nodig is, zoals bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij wijziging van de technische omstandigheden het geval zou kunnen zijn. De persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbrief worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokken persoon worden opgezegd. De toestemming tot het bewaren van persoonlijke gegevens die de betrokken persoon voor het toezenden van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Om de toestemming in te trekken, is in elke nieuwsbrief een betreffende link opgenomen. Verder bestaat de mogelijkheid, zich te allen tijde ook rechtstreeks op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke voor de nieuwsbrief af te melden of dit op een andere manier door te geven aan de voor de verwerking verantwoordelijke.

8. Tracering van de nieuwsbrief

De nieuwsbrieven van de uvex group bevatten zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die wordt ingebed in e-mails die worden verzonden in HTML-formaat om logbestanden te kunnen opslaan en te analyseren. Hiermee kan een statistische beoordeling worden gemaakt van het succes van online marketingcampagnes. Aan de hand van de ingebedde telpixels kan de uvex group zien of en wanneer een e-mail door een betrokken persoon is geopend en welke in de e-mail opgenomen links zijn aangeklikt door de betrokken persoon.
Dergelijke via de in de nieuwsbrieven opgenomen telpixels verzamelde persoonlijke gegevens worden door de voor de verwerking verantwoordelijke of diens opdrachtverwerker opgeslagen en geëvalueerd om het toezenden van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te kunnen stemmen op de interesses van de betrokken persoon. Betrokken personen zijn te allen tijde gerechtigd, deze aparte, via de 'double opt in'-procedure afgegeven toestemming in te trekken. Na het intrekken van de toestemming worden deze persoonlijke gegevens gewist door degene die verantwoordelijk is voor de verwerking. Als een betrokken persoon zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt dit door de uvex group automatisch opgevat als het intrekken van de toestemming.

9. Mogelijkheid tot opnemen van contact via de website

De webpagina's van de uvex group bevatten op grond van wettelijke voorschriften informatie die het mogelijk maakt om snel langs elektronische weg contact op te nemen met onze onderneming en die directe communicatie met ons mogelijk maakt, wat eveneens een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Indien een betrokken persoon per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betrokken persoon verstrekte persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door een betrokken persoon aan de voor de verwerking verantwoordelijke verstrekte persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het kader van de verwerking of om contact te kunnen opnemen met de betrokken persoon. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

10. Commentaarfunctie in het blog op de website

De uvex group biedt gebruikers van een blog, dat zich op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke bevindt, de mogelijkheid om individueel commentaar op de afzonderlijke blogposts achter te laten. Een blog is een op een website bijgehouden, doorgaans publiek in te zien portaal, waarin een of meerdere personen, die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikels kunnen plaatsen of opmerkingen kunnen plaatsen in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnen doorgaans worden becommentarieerd door derden. Als een betrokken persoon een commentaar plaatst in het op deze website bijgehouden blog, worden naast de door de betrokken persoon geplaatste opmerkingen ook gegevens met betrekking tot het tijdstip van het plaatsen van het commentaar alsook de door de betrokken persoon gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Verder wordt het door de internetprovider van de betrokken persoon vermelde IP-adres vastgelegd. Dit opslaan van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokken persoon door een geplaatst commentaar de rechten van derden schendt of inhoud plaatst die wederrechtelijk is. Het opslaan van deze persoonlijke gegevens gebeurt derhalve in het eigen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke, zodat deze zich in het geval van een wetsovertreding eventueel kan exculperen. Deze verzamelde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden indien een dergelijke doorgifte niet wettelijk is voorgeschreven of niet vereist is voor de juridische verdediging van de voor de verwerking verantwoordelijke.

11. Periodieke verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens van de betrokken persoon alleen voor de periode die is vereist voor het realiseren van het doel van het opslaan of voor zover dit door de opstellers van Europese richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever is voorzien in wetten of voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderhevig is.
Komt het doel van het opslaan te vervallen of verstrijkt een door de opsteller van Europese richtlijnen en verordeningen of door een wetgever voorgeschreven termijn, dan worden de persoonlijke gegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften gewist.

12. Rechten van de betrokken persoon

a) Recht op bevestiging

Elke betrokken persoon heeft het door de opsteller van Europese richtlijnen en verordeningen verleende recht, aan de voor de verwerking verantwoordelijke te vragen of betreffende persoonlijke gegevens worden verwerkt. Als een betrokken persoon gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, dan kan hij/zij zich te allen tijde wenden tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor verwerking verantwoordelijke.

b) Recht op inlichting

Elke betrokken persoon van wie persoonlijke gegevens worden verwerkt, heeft het door de opsteller van Europese richtlijnen en verordeningen verleende recht, te allen tijde door de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos te worden ingelicht over de over hem of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze inlichtingen te ontvangen. Verder heeft de opsteller van Europese richtlijnen en verordeningen de betrokken persoon het recht gegeven, inlichtingen in te winnen over de volgende zaken:

 • De verwerkingsdoelen
 • De categorieën persoonlijke gegevens die worden verwerkt
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn of worden onthuld, in het bijzonder de ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
 • Indien mogelijk de voorziene periode gedurende welke de persoonlijke gegevens worden bewaard, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze periode
 • Het bestaan van een recht op inlichting of verwijdering van de betreffende persoonlijke gegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
 • Het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie
 • Wanneer de persoonlijke gegevens niet worden verstrekt door de betrokken persoon: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling volgens artikel 22 lid 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – bewijskrachtige informatie over de toegepaste logistiek alsook de draagwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon

Verder heeft de betrokken persoon het recht, erover te worden geïnformeerd of de persoonlijke gegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokken persoon het recht, te worden ingelicht over de bestaande garanties in verband met de doorgifte.
Als een betrokken persoon gebruik wil maken van dit recht op inlichting, kan hij/zij zich te allen tijde wenden tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

c) Recht op correctie

Elke betrokken persoon van wie persoonlijke gegevens worden verwerkt, heeft het door de opsteller van Europese richtlijnen en verordeningen verleende recht, te eisen dat onjuiste, hem/haar betreffende persoonlijke gegevens onmiddellijk worden gecorrigeerd. Verder heeft de betrokken persoon het recht om, rekening houdend met de doelen van de verwerking, te eisen dat onvolledige persoonlijke gegevens – ook middels een aanvullende verklaring – worden aangevuld.
Als een betrokken persoon gebruik wil maken van dit recht op correctie, kan hij/zij zich te allen tijde wenden tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

Elke betrokken persoon van wie persoonlijke gegevens worden verwerkt, heeft het door de opsteller van Europese richtlijnen en verordeningen verleende recht, te eisen dat hem/haar betreffende persoonlijke gegevens onmiddellijk worden gewist, en wel om een van de volgende redenen en indien verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonlijke gegevens werden verzameld voor doeleinden of op zodanige manier dat ze overbodig zijn geworden
 • De betrokken persoon trekt zijn/haar toestemming in waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 punt a) AVG of art. 9 lid 2. punt a) AVG was gebaseerd, en er is geen sprake van een andere juridische grond voor de verwerking
 • De betrokken persoon maakt volgens art. 21 lid. 1 AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen zwaarder wegende gegronde redenen voor de verwerking, of de betrokken persoon maakt volgens art. 21 lid. 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.
 • De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt
 • Het wissen van de persoonlijke gegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het unierecht of het recht van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is
 • De persoonlijke gegevens werden verzameld met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 lid. 1 AVG.

Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokken persoon wil vragen om het verwijderen van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen bij de uvex group, dan kan hij/zij zich te allen tijde wenden tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming of tot een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke. De toezichthouder voor gegevensbescherming van de uvex group of een andere medewerker zal opdracht geven, onmiddellijk gevolg te geven aan de wens tot verwijdering.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke bij de verwerking van persoonlijke gegevens betrokken persoon heeft het door de opsteller van Europese richtlijnen en verordeningen verleende recht, aan de verantwoordelijke te verzoeken dat de verwerking wordt beperkt, en wel in een van de volgende situaties:

 • De juistheid van de persoonlijke gegevens wordt door de betrokken persoon betwist, en wel voor een periode die de verantwoordelijke de gelegenheid geeft, de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokken persoon wijst het wissen van de persoonlijke gegevens af en eist in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonlijke gegevens wordt beperkt
 • De verantwoordelijke heeft de persoonlijke gegevens ten behoeve van de verwerking niet langer nodig, maar de betrokken persoon heeft ze nodig om juridische claims waar te maken, uit te oefenen of te verdedigen
 • De betrokken persoon heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens art. 21 lid 1 AVG en het staat nog niet vast of de gerechte gronden van de verantwoordelijke tegenover de betrokken persoon overwegen.

Indien een van de bovenstaande voorwaarden geldt en een betrokken persoon wil vragen om het beperken van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen bij de uvex group, dan kan hij/zij zich te allen tijde wenden tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming of tot een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke. De toezichthouder voor gegevensbescherming van de uvex group of een andere medewerker zal opdracht geven tot het beperken van de verwerking.

f) Recht op de overdraagbaarheid van gegevens

Elke betrokken persoon van wie persoonlijke gegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen verleende recht, de hem/haar betreffende persoonlijke gegevens die door de betrokken persoon zijn verstrekt aan een verantwoordelijke, in een gestructureerd, gangbaar en via de computer leesbaar formaat te verkrijgen. Hij/zij heeft bovendien het recht, deze gegevens te verstrekken aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonlijke gegevens waren verstrekt, indien de verwerking berust op de toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a) AVG of art. 9 lid 2 punt a) AVG of op een overeenkomst volgens art. 6 lid 1 punt b) AVG en de verwerking plaatsvindt met behulp van een automatische procedure, voor zover de verwerking niet is vereist voor het uitoefenen van een taak die het publieke belang dient of gebeurt in de uitoefening van een publieke autoriteit die aan de verantwoordelijke werd verstrekt. Verder heeft de betrokken persoon bij de uitoefening van zijn/haar recht op de overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 lid 1 AVG het recht, te bewerkstelligen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden verstrekt voor zover dit technisch doenlijk is en voor zover hierdoor geen rechten en vrijheden van andere personen in het gedrang komen. Om aanspraak te maken op het recht op de overdracht van gegevens kan de betrokken persoon zich te allen tijde wenden tot de voor de uvex group aangestelde toezichthouder voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

g) Recht van bezwaar

Elke betrokken persoon van wie persoonlijke gegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen verleende recht, om redenen die voortvloeien uit zijn/haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonlijke gegevens die op grond van art. 6 lid 1 punt e) of f) AVG plaatsvindt. Dit geldt ook voor profiling dat op deze bepalingen berust.
De uvex group verwerkt de persoonlijke gegevens na het maken van bezwaar niet meer, tenzij wij dwingende, te verdedigen redenen voor de verwerking kunnen aantonen die voorrang hebben boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon of indien de verwerking noodzakelijk is om juridische claims hard te maken, uit te oefenen of te verdedigen.
Als de uvex group persoonlijke gegevens verwerkt in het kader van direct mail, heeft de betrokken persoon het recht, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die voor dergelijke direct mail worden gebruikt. Dit geldt ook voor profiling voor zover dit verband houdt met dergelijke direct mail. Maakt de betrokken persoon bij de uvex group bezwaar tegen de verwerking ten bate van direct mail, dan zal de uvex group de persoonlijke gegevens niet meer voor dit doel verwerken.
Bovendien heeft de betrokken persoon het recht, om redenen die uit zijn/haar bijzondere situatie voortvloeien, bezwaar te maken tegen de hem/haar betreffende verwerking van persoonlijke gegevens, die bij de uvex group plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden volgens art. 89 lid 1 AVG, tenzij een dergelijke verwerking nodig is voor de uitvoering van taken die het publieke belang dienen.
Om gebruik te maken van het recht van bezwaar, kan de betrokken persoon zich rechtstreeks tot de toezichthouder voor gegevensbescherming van de uvex group of tot een andere medewerker wenden. Bovendien staat het de betrokken persoon vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht richtlijn 2002/58/EG, door middel van een geautomatiseerde procedure waarbij technische specificaties worden toegepast, gebruik te maken van zijn/haar recht van bezwaar.

h) Geautomatiseerde beslissingen in afzonderlijke gevallen inclusief profiling

Elke betrokken persoon van wie persoonlijke gegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen verleende recht, niet te worden onderworpen aan een op geautomatiseerde verwerking– inclusief profiling – berustende beslissing die een juridische uitwerking heeft of die hem/haar op een gelijkaardige manier kan benadelen indien de beslissing (1) niet voor het afsluiten of het nakomen van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke vereist is, of (2) op basis van wettelijke voorschriften van de unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, toelaatbaar is en deze wettelijke voorschriften passende maatregelen ter waarborging van de rechten en vrijheden alsook de gerechtigde belangen van de betrokken persoon bevatten of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. Is de beslissing (1) voor het afsluiten of het nakomen van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke vereist of (2) wordt ze genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, dan neemt de uvex group passende maatregelen om de rechten en vrijheden van de betrokken persoon te garanderen, waartoe minimaal het recht op het bewerkstelligen van het ingrijpen van een persoon zijdens de verantwoordelijke, op het uiteenzetten van het eigen standpunt en op het aanvechten van de beslissing behoort.
Als de betrokken persoon zijn/haar rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wil uitoefenen, kan hij/zij zich te allen tijde tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

i) Recht op het intrekken van een toestemming op basis van de wet op privacy

Elke betrokken persoon van wie persoonlijke gegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen verleende recht, te allen tijde de toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens in te trekken.
Als de betrokken persoon zijn/haar recht op het intrekken van een toestemming wil uitoefenen, kan hij/zij hiertoe te allen tijde contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor verwerking verantwoordelijke.

13. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van sollicitanten in het kader van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan langs elektronische weg gebeuren. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant langs elektronische weg (bijvoorbeeld per e-mail of via een op de webpagina aangeboden formulier) documenten verstrekt aan de voor de verwerking verantwoordelijke. Sluit de voor de verwerking verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant, dan worden de verstrekte gegevens opgeslagen in het kader van het afwikkelen van de dienstbetrekking met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Wordt er door de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst gesloten met de sollicitant, dan worden de sollicitatieformulieren twee maanden na het bekend maken van de afwijzing automatisch gewist indien er geen sprake is van andere gerechtigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of tenzij de sollicitant heeft ingestemd met een langere bewaartijd, tot maximaal zes maanden na bekendmaking van de afwijzing. Een ander gerechtigd belang in dit verband is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure volgens de algemene wet gelijke behandeling.

14. Privacybeleid betreffende het gebruik van Facebook

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van de onderneming Facebook opgenomen. Facebook is een sociaal netwerk.
Een sociaal netwerk is een virtuele sociale ontmoetingsplaats op het internet waar gebruikers met elkaar kunnen communiceren en in een virtuele omgeving gedachten kunnen uitwisselen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of maakt het de internetgemeenschap mogelijk om informatie met betrekking tot de onderneming aan te bieden. Facebook maakt het voor gebruikers van het sociale netwerk onder meer mogelijk om eigen profielen op te stellen, foto's en video's te uploaden en vrienden te maken.
Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De voor de verwerking van persoonlijke gegevens verantwoordelijke is (indien de betrokken persoon buiten de VS of Canada woont) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Door het oproepen van een pagina van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarin een Facebook-component (Facebook-plug-in) werd geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het computersysteem van de betrokken persoon automatisch instructie van de betreffende Facebook-component, een afbeelding van de desbetreffende Facebook-component te downloaden vanuit Facebook. Een totaaloverzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op developers.facebook.com/docs/plugins/ . Via deze technische procedure kan Facebook achterhalen, welke concrete pagina's van onze website worden bezocht door de betrokken persoon.
Indien de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op Facebook, herkent Facebook elke keer wanneer onze website wordt opgeroepen door de betrokken persoon en tijdens de volledige duur van het bezoek aan onze website, welke concrete pagina's van onze website worden bekeken door de betrokken persoon. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook gekoppeld aan het betreffende Facebook-account van de betrokken persoon. Als de betrokken persoon op een van de op onze website getoonde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld op de 'Vind ik leuk'-knop, of plaatst de betrokken persoon een opmerking, dan koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat het deze persoonlijke gegevens op. Facebook krijgt via de Facebook-component altijd een melding dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht indien de betrokken persoon op het moment van het oproepen van onze website tegelijkertijd op Facebook is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokken persoon de Facebook-component aanklikt of niet. Als de betrokken persoon niet wil dat dergelijke informatie wordt doorgegeven aan Facebook, kan hij/zij deze doorgifte verhinderen door vóór het oproepen van onze website uit te loggen uit zijn/haar Facebook-account.
De door Facebook gepubliceerde datarichtlijn, die kan worden geraadpleegd op nl-nl.facebook.com/about/privacy/, bevat informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt hier toegelicht, welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privésfeer van de betrokken persoon te beschermen. Bovendien zijn er verschillende toepassingen die het mogelijk maken om het doorgeven van gegevens aan Facebook te onderdrukken, bijvoorbeeld de Facebook-blocker van Webgraph. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokken persoon worden gebruikt om de doorgifte van gegevens aan Facebook te onderdrukken.
Conversiemeting met de bezoekersactiepixel van Facebook
Met uw toestemming die u als volgt hebt verleend:
"Ik ga akkoord met het gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook"
maken wij op internet gebruik van de 'bezoekersactiepixel' van
Facebook Inc.
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
('Facebook')
. Zo kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat zij door te klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgelinkt naar de website van de aanbieder. Deze procedure dient om de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistisch onderzoek en marktonderzoek te evalueren en kan helpen, toekomstige reclamecampagnes te optimaliseren.
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en bevatten dus geen verwijzingen naar de identiteit van de gebruikers. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden overeenkomstig de richtlijn van Facebook voor het gebruik van gegevens www.facebook.com/about/privacy/. Met behulp van deze gegevens kunnen Facebook en haar partners advertenties tonen, zowel op Facebook zelf als daarbuiten. Voor deze doeleinden kan bovendien een cookie op uw computer worden geplaatst.
Een toestemming tot het gebruik van de bezoekersactiepixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Personen die jonger zijn, wordt verzocht om de goedkeuring van een ouder of voogd in te winnen.
Klik hier om uw goedkeuring in te trekken: www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Disable facebook pixel

15. Privacybeleid betreffende het gebruik van foto's van Getty Images

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van de onderneming Getty Images opgenomen. Getty Images is een Amerikaans fotoagentschap. Een fotoagentschap is een bedrijf dat foto's en ander beeldmateriaal aanbiedt op de markt. Doorgaans brengen fotoagentschappen foto's, illustraties en filmmateriaal op de markt. Via een fotoagentschap verwerven verschillende klanten, in het bijzonder webexploitanten, redacties van gedrukte media en televisie en reclamebureaus, een licentie voor de door hen gebruikte foto's.
De componenten van Getty Images worden geëxploiteerd door Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ireland.
Getty Images staat het (evt. kosteloos) inbedden van archieffoto's toe. Inbedden is het in de eigen website opnemen of integreren van bepaalde externe content, zoals tekst, video's of foto's, die door een externe website ter beschikking is gesteld. Voor het inbedden wordt een zogenaamde inbedcode gebruikt. Een inbedcode is een HTML-code die door de exploitant van een website in een website wordt geïntegreerd. Als een inbedcode is geïntegreerd door een exploitant van een website, wordt de externe content van de andere website standaard onmiddellijk getoond zodra een website wordt opgeroepen. Voor het weergeven van de externe content wordt deze rechtstreeks vanaf de andere website geladen. Getty Images biedt via de link www.gettyimages.nl/resources/embed aanvullende informatie over het inbedden van content aan.
Via de technische implementatie van de inbedcode, die het weergeven van foto's van Getty Images mogelijk maakt, wordt het IP-adres van de internetaansluiting via welke de betrokken persoon onze website bezoekt, doorgegeven aan Getty Images. Verder registreert Getty Images onze website, het gebruikte type browser, de browsertaal en het tijdstip en de duur van het bezoek. Bovendien kan Getty Images navigatie-informatie (d.w.z.: informatie die aangeeft welke van onze webpagina's de betrokken persoon bezoekt en welke links worden aangeklikt) opslaan, alsook informatie over andere interacties die plaatsvinden met de betrokken persoon tijdens diens bezoek aan onze website. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd door Getty Images.
Meer informatie en het privacybeleid van Getty Images is te vinden op www.gettyimages.nl/company/privacy-policy.

16. Privacybeleid betreffende het gebruik van Google AdSense

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website Google AdSense opgenomen. Google AdSense is een online dienst die het mogelijk maakt om advertenties op de websites van derden te plaatsen. Google AdSense berust op een algoritme, dat advertenties selecteert welke aansluiten op de inhoud van de externe website. Google AdSense maakt zogenaamde 'targeting' van de bezoeker mogelijk op basis van diens interesses, waarbij gebruik wordt gemaakt van een eerder gegenereerd individueel gebruikersprofiel.
De Google AdSense-component wordt geëxploiteerd door Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Het doel van de Google AdSense-component is het opnemen van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op de computer van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, is hierboven reeds toegelicht. Door het plaatsen van de cookie wordt het voor Alphabet Inc. mogelijk om een analyse te maken van het gebruik van onze website. Door het oproepen van een van de pagina's van deze website die wordt geëxploiteerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarin een component van Google AdSense wordt gebruikt, wordt de webbrowser op het computersysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Google AdSense-component geïnstrueerd, gegevens aan Alphabet Inc. door te geven in het kader van online advertenties en het afrekenen van provisie. Via deze technische procedure krijgt Alphabet Inc. informatie over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokken persoon, die Alphabet Inc. onder meer kan gebruiken om de herkomst van gebruikers te achterhalen en voortaan het afrekenen van provisie mogelijk te maken.
De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds uitgelegd, te allen tijde verhinderen door de betreffende instelling van de gebruikte webbrowser aan te passen en aldus het plaatsen van cookies permanent te blokkeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte webbrowser zou ook verhinderen dat Alphabet Inc. een cookie op het computersysteem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een door Alphabet Inc. reeds geplaatste cookie te allen tijde worden gewist via de webbrowser of andere software.
Google AdSense maakt bovendien gebruik van zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die wordt ingebed in webpagina's om logbestanden te kunnen analyseren, waardoor een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingebedde telpixel kan Alphabet Inc. zien, of en wanneer een website door een betrokken persoon is bezocht en welke links de betrokken persoon heeft aangeklikt. Telpixels dienen onder meer om de stroom van bezoekers aan een website te evalueren.
Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en andere informatie, die ook het IP-adres omvat en vereist is om de getoonde advertenties te registreren en af te rekenen, doorgegeven aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten. Deze persoonlijke gegevens worden in de Verenigde Staten opgeslagen en verwerkt. Alphabet Inc. geeft de via deze technische procedure verzamelde persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden door aan derden.
Google AdSense wordt onder de link www.google.nl/intl/nl/adsense/start/ nader toegelicht.

17. Privacybeleid betreffende het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) opgenomen. Google Analytics is een dienst voor webanalyse. Webanalyse is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van onze webpagina's. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens die haar vertellen, vanaf welke webpagina een betrokken persoon op een webpagina is gekomen (zogenaamde referrers), welke pagina's van de website worden opgeroepen of hoe vaak en hoe lang een pagina is bekeken. Een webanalyse wordt vooral gebruikt voor het optimaliseren van een website en het maken van een kosten-batenanalyse van webadvertenties.
De Google Analytics-component wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
De voor de verwerking verantwoordelijke gebruikt voor de webanalyse via Google Analytics de toevoeging '_gat._anonymizeIp'. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokken persoon door Google afgekort en geanonimiseerd wanneer onze webpagina's worden opgeroepen vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een ander land waarmee een overeenkomst is gesloten voor de Europese Economische Ruimte.
Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van bezoekersstromen naar onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te analyseren, om voor ons online rapporten samen te stellen over de activiteiten op onze webpagina's en om andere diensten te verzorgen die verband houden met het gebruik van onze website.
Google Analytics plaatst een cookie op de computer van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, is hierboven reeds toegelicht. Door het plaatsen van de cookie wordt het voor Google mogelijk om een analyse te maken van het gebruik van onze website. Door het oproepen van een van de pagina's van deze website die wordt geëxploiteerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarin een component van Google Analytics wordt gebruikt, wordt de webbrowser op het computersysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Google Analytics-component geïnstrueerd, gegevens aan Google door te geven in het kader van online analyse. Via deze technische procedure krijgt Google informatie over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokken persoon, die Google onder meer kan gebruiken om de herkomst van gebruikers te achterhalen en voortaan het afrekenen van provisie mogelijk te maken.
Door middel van cookies wordt persoonlijke informatie opgeslagen, zoals het tijdstip, de locatie van waaruit de website werd opgeroepen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokken persoon. Bij elk bezoek aan onze webpagina's worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokken persoon gebruikte internetaansluiting, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan derden.
De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds uitgelegd, te allen tijde verhinderen door de betreffende instelling van de gebruikte webbrowser aan te passen en aldus het plaatsen van cookies permanent te blokkeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte webbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het computersysteem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een door Google Analytics reeds geplaatste cookie te allen tijde worden gewist via de webbrowser of andere software.
Verder heeft de betrokken persoon de mogelijkheid, het opslaan van de door Google Analytics gegenereerde gegevens die het gebruik van deze website betreffen alsook de verwerking van deze gegevens door Google te blokkeren. Hiertoe moet de betrokken persoon een browser-add-on downloaden via de link  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser-add-on deelt Google Analytics via JavaScript mee, dat er geen gegevens en informatie over de bezoeken aan webpagina's mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. Het installeren van de browser-add-on wordt door Google geïnterpreteerd als het intrekken van de toestemming. Als het computersysteem van de betrokken persoon op een later tijdstip gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd wordt, moet de browser-add-on opnieuw worden geïnstalleerd door de betrokken persoon om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser-add-on wordt gedeïnstalleerd of gedeactiveerd door de betrokken persoon of door een andere persoon die dezelfde bevoegdheden heeft, dan bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en het privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ en op   http://www.google.com/analytics/terms/nl.html. Google Analytics wordt via de link https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/ nader toegelicht.

18. Privacybeleid betreffende het gebruik van Google Remarketing

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website diensten van Google Remarketing opgenomen. Google Remarketing is een functie van Google AdWords, die het ondernemingen mogelijk maakt advertenties te tonen aan bezoekers die al eerder de website van de onderneming hebben bezocht. Door de integratie van Google Remarketing kan een onderneming vervolgens advertenties opstellen die op de gebruiker zijn afgestemd en zo advertenties tonen die aansluiten op de interesses van de bezoeker. Google Remarketing wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Doel van Google Remarketing is het tonen van advertenties die interessant kunnen zijn voor de bezoeker. Google Remarketing maakt het voor ons mogelijk, via het Google-reclamenetwerk advertenties te tonen of op andere websites te laten tonen die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van de bezoekers.
Google Remarketing plaatst een cookie op de computer van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, is hierboven reeds toegelicht. Door het plaatsen van de cookie wordt het voor Google mogelijk om de bezoeker aan onze website te herkennen wanneer hij/zij later websites bezoekt die eveneens zijn aangesloten bij het reclamenetwerk van Google. Bij elk oproepen van een website waar de dienst van Google Remarketing is ingebouwd, identificeert de webbrowser van de betrokken persoon zich automatisch bij Google. Via deze technische procedure krijgt Google informatie over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de betrokken persoon, die Google onder meer gebruikt voor het tonen van advertenties die op de interesses van de bezoeker aansluiten.
Door middel van cookies wordt persoonlijke informatie opgeslagen, zoals de door de betrokken persoon bezochte webpagina's. Bij elk bezoek aan onze webpagina's worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokken persoon gebruikte internetaansluiting, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan derden.
De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds uitgelegd, te allen tijde verhinderen door de betreffende instelling van de gebruikte webbrowser aan te passen en aldus het plaatsen van cookies permanent te blokkeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte webbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het computersysteem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een door Google Analytics reeds geplaatste cookie te allen tijde worden gewist via de webbrowser of andere software.
Verder heeft de betrokken persoon de mogelijkheid, bezwaar te maken tegen gerichte advertenties van Google. Hiertoe moet de betrokken persoon vanuit elke door hem/haar gebruikte webbrowser op de link www.google.nl/settings/ads klikken en daar de gewenste instellingen aanpassen.
Meer informatie en het privacybeleid van Google is te vinden op www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

19. Privacybeleid betreffende het gebruik van Google+

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website de Google+-knop als component ingebouwd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een virtuele sociale ontmoetingsplaats op het internet waar gebruikers met elkaar kunnen communiceren en in een virtuele omgeving gedachten kunnen uitwisselen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of maakt het de internetgemeenschap mogelijk om informatie met betrekking tot de onderneming aan te bieden. Google+ maakt het voor de gebruikers van sociale netwerken onder meer mogelijk, privé-profielen op te stellen, foto's te uploaden en online vrienden te zoeken.
De exploitatiemaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Door het oproepen van een van de pagina's van deze website die wordt geëxploiteerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een Google+-knop wordt getoond, wordt de webbrowser op het computersysteem van de betrokken persoon automatisch via de betreffende Google+-knop geïnstrueerd, een afbeelding van de desbetreffende Google+-knop te downloaden van Google. Via deze technische procedure kan Google achterhalen, welke concrete pagina's van onze website worden bezocht door de betrokken persoon. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is te vinden op developers.google.com/+/.
Indien de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op Google+, herkent Google elke keer wanneer onze website wordt opgeroepen door de betrokken persoon en tijdens de volledige duur van het bezoek aan onze website, welke concrete pagina's van onze website worden bekeken door de betrokken persoon. Deze informatie wordt verzameld door de Google+-knop en door Google gekoppeld aan het betreffende Google+-account van de betrokken persoon.
Als de betrokken persoon op een van de op onze website getoonde Google+-knoppen klikt en zodoende een aanbeveling voor Google+1 doet, koppelt Google deze informatie aan het persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat het deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokken persoon op en maakt deze overeenkomstig de door de betrokken persoon geaccepteerde voorwaarden publiek toegankelijk. Een door de betrokken persoon op deze website afgegeven Google+1-aanbeveling wordt in het vervolg samen met andere persoonlijke gegevens, zoals de naam van het door de betrokken persoon gebruikte Google+1-account en de op dit account geplaatste foto, in andere Google-diensten, bijvoorbeeld de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokken persoon of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties, opgeslagen en verwerkt. Verder is Google in staat, het bezoek aan deze website te koppelen aan andere persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door Google. Verder slaat Google deze persoonlijke informatie op met het doel, de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.
Google wordt er via de Google+-knop altijd over geïnformeerd dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht indien de betrokken persoon op het moment van het oproepen van onze website tegelijkertijd is ingelogd op Google+; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokken persoon op de Google+-knop klikt of niet.
Is de betrokken persoon het niet eens met de doorgifte van persoonlijke gegevens aan Google, dan kan hij/zij deze doorgifte voorkomen door uit te loggen uit zijn/haar Google+-account alvorens onze website op te roepen.
Meer informatie en het privacybeleid van Google is te vinden op www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google+1-knop is te vinden op developers.google.com/+/web/buttons-policy.

20. Privacybeleid betreffende het gebruik van Google AdWords

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords opgenomen. Google AdWords is een dienst voor webadvertenties, die het de exploitant mogelijk maken, advertenties te tonen bij zowel de zoekresultaten van de zoekmachine van Google als in het reclamenetwerk van Google. Google AdWords maakt het voor de adverteerder mogelijk, vooraf bepaalde sleutelwoorden vast te leggen op basis waarvan een advertentie wordt getoond bij de zoekresultaten van Google en wel specifiek in de situatie waarin de gebruiker een zoekopdracht intypt die overeenkomt met het sleutelwoord. In het reclamenetwerk van Google worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en rekening houdend met de eerder vastgelegde sleutelwoorden getoond op webpagina's die relevant zijn voor het thema.
De exploitatiemaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Het doel van Google AdWords is, reclame te maken voor onze website door op de interesses aansluitende reclame te tonen op de websites van derden en bij de zoekresultaten van de zoekmachine van Google en door reclame van derden te tonen op onze website.
Als een betrokken persoon via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt door Google op het computersysteem van de betrokken persoon een zogenaamde conversie-cookie geplaatst. Wat cookies zijn, is hierboven reeds toegelicht. Een conversie-cookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en dient niet voor het identificeren van de betrokken persoon. Via de conversie-cookie wordt, indien de cookie nog niet is verstreken, nagegaan of bepaalde webpagina's, bijvoorbeeld het winkelwagentje bij een online winkel, zijn opgeroepen op onze website. Door middel van de conversie-cookie kunnen zowel wij als Google zien of een betrokken persoon die via een AdWords-advertentie op onze website terecht is gekomen, omzet heeft gegenereerd, dus of er een aankoop is gedaan of niet.
De via de conversie-cookie verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken op te stellen voor onze website. Deze bezoekersstatistieken worden weer door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen die via AdWords-advertenties naar ons zijn doorgelinkt, oftewel om het succes van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch onze onderneming noch andere adverteerders van Google AdWords krijgen informatie van Google die het mogelijk zou maken om de betrokken persoon te identificeren.
Door middel van de conversie-cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld de webpagina's die de betrokken persoon heeft bezocht. Bij elk bezoek aan onze webpagina's worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokken persoon gebruikte internetaansluiting, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan derden.
De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds uitgelegd, te allen tijde verhinderen door de betreffende instelling van de gebruikte webbrowser aan te passen en aldus het plaatsen van cookies permanent te blokkeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte webbrowser zou ook verhinderen dat Google een conversie-cookie op het computersysteem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords reeds geplaatste cookie te allen tijde worden gewist via de webbrowser of andere software.
Verder heeft de betrokken persoon de mogelijkheid, bezwaar te maken tegen gerichte advertenties van Google. Hiertoe moet de betrokken persoon vanuit elke door hem/haar gebruikte webbrowser op de link www.google.nl/settings/ads klikken en daar de gewenste instellingen aanpassen.
Meer informatie en het privacybeleid van Google is te vinden op www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

21. Google Tag Manager

Deze webpagina maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen websitetags via een interface worden beheerd. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dat betekent: Er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags die op hun beurt eventueel gegevens verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering op domein- of cookieniveau wordt ingesteld, blijft deze bestaan voor alle trackingtags die met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

22. Privacybeleid betreffende het gebruik van Instagram

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van de dienst Instagram opgenomen. Instagram is een dienst die als audiovisueel platform zou kunnen worden beschreven en waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en dergelijke gegevens verder kunnen worden verspreid naar andere sociale netwerken.
Exploitatiemaatschappij van de diensten van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Door het oproepen van een pagina van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarin een Instagram-component (Insta-knop) werd geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het computersysteem van de betrokken persoon automatisch instructie van de betreffende Instagram-component, een afbeelding van de desbetreffende Instagram-component te downloaden vanuit Instagram. Via deze technische procedure kan Instagram achterhalen, welke concrete pagina's van onze website worden bezocht door de betrokken persoon.
Indien de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op Instagram, herkent Instagram elke keer wanneer onze website wordt opgeroepen door de betrokken persoon en tijdens de volledige duur van het bezoek aan onze website, welke concrete pagina's van onze website worden bekeken door de betrokken persoon. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram gekoppeld aan het betreffende Instagram-account van de betrokken persoon. Als de betrokken persoon op de op onze website getoonde Instagram-knop klikt, worden de verstrekte gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokken persoon en opgeslagen en verwerkt door Instagram.
Instagram krijgt via de Instagram-component altijd een melding dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht indien de betrokken persoon op het moment van het oproepen van onze website tegelijkertijd op Instagram is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokken persoon de Instagram-component aanklikt of niet. Als de betrokken persoon niet wil dat dergelijke informatie wordt doorgegeven aan Instagram, kan hij/zij deze doorgifte verhinderen door vóór het oproepen van onze website uit te loggen uit zijn/haar Instagram-account.
Meer informatie en het privacybeleid van Instagram is te vinden op help.instagram.com/155833707900388 en www.instagram.com/about/legal/privacy/.

23. Privacybeleid betreffende het gebruik van LinkedIn

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van de LinkedIn Corporation opgenomen. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk, dat gebruikers in staat stelt contact te onderhouden met bestaande zakelijke partners en collega's alsook nieuwe zakelijke relaties aan te knopen. LinkedIn wordt gebruikt door meer dan 400 miljoen geregistreerde personen in ruim 200 landen. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.
Exploitatiemaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor aangelegenheden op het gebied van privacy buiten de VS is LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, verantwoordelijk.
Elke keer wanneer een van onze webpagina's wordt opgeroepen waarop zich een LinkedIn-component (LinkedIn-plug-in) bevindt, zorgt deze component ervoor dat de door de betrokken persoon gebruikte browser een bijbehorende afbeelding van de component van LinkedIn downloadt. Meer informatie over de LinkedIn-plug-ins is te vinden op developer.linkedin.com/plugins. Via deze technische procedure kan LinkedIn achterhalen, welke concrete pagina's van onze website worden bezocht door de betrokken persoon.
Indien de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op LinkedIn, herkent LinkedIn elke keer wanneer onze website wordt opgeroepen door de betrokken persoon en tijdens de volledige duur van het bezoek aan onze website, welke concrete pagina's van onze website worden bekeken door de betrokken persoon. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en door LinkedIn gekoppeld aan het betreffende LinkedIn-account van de betrokken persoon. Als de betrokken persoon op een op onze website getoonde LinkedIn-knop klikt, koppelt LinkedIn deze informatie aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokken persoon en worden deze persoonlijke gegevens opgeslagen.
LinkedIn krijgt via de LinkedIn-component altijd een melding dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht indien de betrokken persoon op het moment van het oproepen van onze website tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokken persoon de LinkedIn-component aanklikt of niet. Als de betrokken persoon niet wil dat dergelijke informatie wordt doorgegeven aan LinkedIn, kan hij/zij deze doorgifte verhinderen door vóór het oproepen van onze website uit te loggen uit zijn/haar LinkedIn-account.
LinkedIn biedt op www.linkedin.com/psettings/guest-controls gebruikers de mogelijkheid, zich voor e-mails, sms-berichten en doelgerichte advertenties af te melden en advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt verder gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen via www.linkedin.com/legal/cookie-policy worden geweigerd. Het privacybeleid van LinkedIn is na te lezen op www.linkedin.com/legal/privacy-policy. De cookie-richtlijn van LinkedIn kan worden geraadpleegd op www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

24. Privacybeleid betreffende het gebruik van Pinterest

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van Pinterest Inc. opgenomen. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een virtuele sociale ontmoetingsplaats op het internet waar gebruikers met elkaar kunnen communiceren en in een virtuele omgeving gedachten kunnen uitwisselen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of maakt het de internetgemeenschap mogelijk om informatie met betrekking tot de onderneming aan te bieden. Pinterest maakt het voor gebruikers van het sociale netwerk onder meer mogelijk, fotocollecties en afzonderlijke foto's alsook beschrijvingen op virtuele prikborden te plaatsen, die vervolgens weer door andere gebruikers kunnen worden gedeeld of becommentarieerd. ^
Exploitatiemaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.
Door het oproepen van een pagina van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarin een Pinterest-component (Pinterest-plug-in) werd geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het computersysteem van de betrokken persoon automatisch instructie van de betreffende Pinterest-component, een afbeelding van de desbetreffende Pinterest-component te downloaden vanuit Pinterest. Meer informatie over Pinterest is te vinden op pinterest.com. Via deze technische procedure kan Pinterest achterhalen, welke concrete pagina's van onze website worden bezocht door de betrokken persoon.
Indien de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op Pinterest, herkent Pinterest elke keer wanneer onze website wordt opgeroepen door de betrokken persoon en tijdens de volledige duur van het bezoek aan onze website, welke concrete pagina's van onze website worden bekeken door de betrokken persoon. Deze informatie wordt verzameld door de Pinterest-component en door Pinterest gekoppeld aan het betreffende Pinterest-account van de betrokken persoon. Als de betrokken persoon op een op onze website getoonde Pinterest-knop klikt, koppelt Pinterest deze informatie aan het persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokken persoon en worden deze persoonlijke gegevens opgeslagen.
Pinterest krijgt via de Pinterest-component altijd een melding dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht indien de betrokken persoon op het moment van het oproepen van onze website tegelijkertijd op Pinterest is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokken persoon de Pinterest-component aanklikt of niet. Als de betrokken persoon niet wil dat dergelijke informatie wordt doorgegeven aan Pinterest, kan hij/zij deze doorgifte verhinderen door vóór het oproepen van onze website uit te loggen uit zijn/haar Pinterest-account.
De door Pinterest gepubliceerde privacyrichtlijn, die kan worden geraadpleegd op about.pinterest.com/privacy-policy, bevat informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Pinterest.

25. Privacybeleid betreffende het gebruik van Shariff

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website component Shariff opgenomen. De Shariff-component maakt knoppen voor sociale media beschikbaar, die conform de wet op de privacy zijn. Shariff is ontwikkeld door het Duitse computertijdschrift c't en wordt gepubliceerd via GitHub, Inc.
Ontwikkelaar van de component is GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.
Gewoonlijk sturen de door de sociale netwerken gebruikte knopsystemen reeds persoonlijke gegevens naar het betreffende sociale netwerk wanneer een gebruiker een website bezoekt waarop een sociale-media-knop is opgenomen. Door het gebruik van de Shariff-component worden er pas persoonlijke gegevens doorgegeven aan sociale netwerken wanneer de bezoeker aan een website actief op een van de sociale-media-knoppen klikt. Meer informatie over de Shariff-component is door het computertijdschrift c't op www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html geplaatst. Het doel van de Shariff-component is, de persoonlijke gegevens van de bezoekers aan onze website te beschermen en het tegelijkertijd mogelijk te maken, op de website gebruik te maken van een knopsysteem voor sociale netwerken.
Meer informatie en het privacybeleid van GitHub is te vinden op help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

26. Privacybeleid betreffende het gebruik van Twitter

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van Twitter opgenomen. Twitter is een publiek toegankelijke dienst voor microblogging in meerdere talen, via welke de gebruikers zogenaamde tweets, dus korte berichten van maximaal 140 tekens, kunnen plaatsen en verspreiden. Deze korte berichten kunnen door iedereen worden bekeken, dus ook door personen die niet bij Twitter zijn aangemeld. De tweets worden echter ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere gebruikers van Twitter die de tweets van een gebruiker volgen. Verder maakt Twitter het mogelijk, via hashtags, links en retweets een breed publiek te bereiken.
Exploitatiemaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Door het oproepen van een pagina van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarin een Twitter-component (Twitter-knop) werd geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het computersysteem van de betrokken persoon automatisch instructie van de betreffende Twitter-component, een afbeelding van de desbetreffende Twitter-component te downloaden vanuit Twitter. Meer informatie over de Twitter-knop is te vinden op about.twitter.com/de/resources/buttons. Via deze technische procedure kan Twitter achterhalen, welke concrete pagina's van onze website worden bezocht door de betrokken persoon. Doel van het opnemen van de Twitter-component is, onze gebruikers in staat te stellen om de inhoud van deze website te verspreiden, deze website bekendheid te geven in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te verhogen.
Indien de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op Twitter, herkent Twitter elke keer wanneer onze website wordt opgeroepen door de betrokken persoon en tijdens de volledige duur van het bezoek aan onze website, welke concrete pagina's van onze website worden bekeken door de betrokken persoon. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en door Twitter gekoppeld aan het betreffende Twitter-account van de betrokken persoon. Als de betrokken persoon op de op onze website getoonde Twitter-knop klikt, worden de verstrekte gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokken persoon en opgeslagen en verwerkt door Twitter.
Twitter krijgt via de Twitter-component altijd een melding dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht indien de betrokken persoon op het moment van het oproepen van onze website tegelijkertijd op Twitter is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokken persoon de Twitter-component aanklikt of niet. Als de betrokken persoon niet wil dat dergelijke informatie wordt doorgegeven aan Twitter, kan hij/zij deze doorgifte verhinderen door vóór het oproepen van onze website uit te loggen uit zijn/haar Twitter-account.
Het privacybeleid van Twitter is te vinden op twitter.com/privacy.

27. Privacybeleid betreffende het gebruik van Xing

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van Xing opgenomen. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk, dat gebruikers in staat stelt contact te onderhouden met bestaande zakelijke partners en collega's alsook nieuwe zakelijke relaties aan te knopen. De afzonderlijke gebruikers kunnen bij Xing een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen opstellen of vacatures publiceren op Xing.
Exploitatiemaatschappij van Xing is XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland.
Door het oproepen van een pagina van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarin een Xing-component (Xing-plug-in) werd geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het computersysteem van de betrokken persoon automatisch instructie van de betreffende Xing-component, een afbeelding van de desbetreffende Xing-component te downloaden vanuit Xing. Meer informatie over de Xing-plug-ins is te vinden op dev.xing.com/plugins. Via deze technische procedure kan Xing achterhalen, welke concrete pagina's van onze website worden bezocht door de betrokken persoon.
Indien de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op Xing, herkent Xing elke keer wanneer onze website wordt opgeroepen door de betrokken persoon en tijdens de volledige duur van het bezoek aan onze website, welke concrete pagina's van onze website worden bekeken door de betrokken persoon. Deze informatie wordt verzameld door de Xing-component en door Xing gekoppeld aan het betreffende Xing-account van de betrokken persoon. Als de betrokken persoon op een van de op onze website getoonde Xing-knoppen klikt (bijvoorbeeld de 'Share'-knop), koppelt Xing deze informatie aan het persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokken persoon en worden deze persoonlijke gegevens opgeslagen.
Xing krijgt via de Xing-component altijd een melding dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht indien de betrokken persoon op het moment van het oproepen van onze website tegelijkertijd op Xing is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokken persoon de Xing-component aanklikt of niet. Als de betrokken persoon niet wil dat dergelijke informatie wordt doorgegeven aan Xing, kan hij/zij deze doorgifte verhinderen door vóór het oproepen van onze website uit te loggen uit zijn/haar Xing-account.
Het door Xing gehanteerde privacybeleid, dat is te vinden op www.xing.com/privacy, bevat informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Xing. Bovendien biedt Xing op www.xing.com/app/share instructies voor gegevensbescherming met betrekking tot de XING-Share-knop.

28. Privacybeleid betreffende het gebruik van YouTube

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube opgenomen. YouTube is een internet-videoportaal waar kosteloos videoclips kunnen worden geplaatst, die door andere gebruikers kunnen worden bekeken, beoordeeld en becommentarieerd. YouTube staat de publicatie van allerlei video's toe, waardoor zowel complete films en tv-programma's alsook muziekvideo's, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video's kunnen worden opgeroepen via het internetportaal.
Exploitatiemaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Door het oproepen van een pagina van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarin een YouTube-component (YouTube-video) werd geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het computersysteem van de betrokken persoon automatisch instructie van de betreffende YouTube-component, een afbeelding van de desbetreffende YouTube-component te downloaden vanuit YouTube. Meer informatie over YouTube is te vinden op www.youtube.com/yt/about/nl/. Via deze technische procedure kan YouTube achterhalen, welke concrete pagina's van onze website worden bezocht door de betrokken persoon.
Indien de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op YouTube, herkent YouTube bij het oproepen van een webpagina die een YouTube-video bevat, welke concrete pagina van onze website wordt bekeken door de betrokken persoon. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en gekoppeld aan het betreffende YouTube-account van de betrokken persoon. YouTube en Google krijgen via de YouTube-component altijd een melding dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht indien de betrokken persoon op het moment van het oproepen van onze website tegelijkertijd op YouTube is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokken persoon een YouTube-video aanklikt of niet. Als de betrokken persoon niet wil dat dergelijke informatie wordt doorgegeven aan YouTube en Google, kan hij/zij deze doorgifte verhinderen door vóór het oproepen van onze website uit te loggen uit zijn/haar YouTube-account.
Het door YouTube gehanteerde privacybeleid, dat is te vinden op www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ bevat informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

29. Betaalmethode: Privacybeleid voor PayPal als betaalmethode

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van PayPal opgenomen. PayPal is een online betalingsdienst. Betalingen worden afgehandeld via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen voorstellen. Bovendien bestaat bij PayPal de mogelijkheid, virtuele betalingen te doen via creditcards wanneer een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt bijgehouden via een e-mailadres, waardoor er geen sprake is van een klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk, online betalingen aan derden te doen of ook betalingen te ontvangen. Verder verzorgt PayPal diensten als trustee en biedt het diensten aan in het kader van bescherming van kopers.
De Europese exploitatiemaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.
Kiest de betrokken persoon tijdens de bestelprocedure in onze online winkel de betaalmethode 'PayPal', dan worden gegevens van de betrokken persoon automatisch doorgegeven aan PayPal. Door deze betaalmethode te kiezen, gaat de betrokken persoon ermee akkoord dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven die nodig zijn voor het verwerken van de betaling.
Bij de persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan PayPal gaat het doorgaans om de voor- en achternaam, het adres, het e-mailadres, het IP-adres, het telefoonnummer (vast en/of mobiel) of andere gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken. Voor het uitvoeren van de koopovereenkomst zijn ook persoonlijke gegevens nodig die verband houden met de betreffende bestelling.
De doorgifte van gegevens dient voor het uitvoeren van de betalingsopdracht en het voorkómen van bedrog. De voor de verwerking verantwoordelijke zal met name persoonlijke gegevens doorgeven aan PayPal wanneer er een duidelijk belang is bij de doorgifte. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de voor de verwerking verantwoordelijke worden in sommige situaties door PayPal doorgegeven aan economische inlichtingendiensten. Deze doorgifte dient om de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren.
PayPal verstrekt de persoonlijke gegevens ook aan aangesloten bedrijven en dienstverleners en onderaannemers indien dit nodig is voor het nakomen van contractuele verplichtingen of indien de gegevens in opdracht moeten worden verwerkt.
De betrokken persoon heeft te allen tijde de mogelijkheid, de toestemming aan PayPal voor het gebruik van persoonlijke gegevens in te trekken. Het intrekken van de toestemming strekt zich niet uit tot persoonlijke gegevens die noodzakelijkerwijs in het kader van de (contractuele) verwerking van de betaling moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven.
Het privacybeleid van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

30. Wettelijke basis van de verwerking

Art. 6 lid 1 punt a) AVG is voor ons bedrijf de wettelijke basis voor de verwerkingsprocedures waarbij we toestemming inwinnen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonlijke gegevens is vereist bij de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokken persoon contractpartij is, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsprocedures die nodig zijn voor de levering van goederen of voor het leveren van een andere dienst of tegenprestatie, dan berust de verwerking op Art. 6 lid 1 punt b) AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocedures die nodig zijn voor het nemen van precontractuele maatregelen, zoals het behandelen van aanvragen met betrekking tot onze producten en diensten. Is onze onderneming gebonden aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld bij het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6, lid 1, punt c) AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden om vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bezoeker aan ons bedrijf gewond zou raken en wij diens naam, leeftijd, zorgverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie zouden moeten doorgeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. In dat geval zou de verwerking berusten op art. 6, lid 1, punt d) AVG. Ten slotte kunnen verwerkingsprocedures berusten op art. 6, lid 1, punt f) AVG. Op deze wettelijke basis berusten verwerkingsprocedures die onder geen van de eerder genoemde wettelijke condities vallen, wanneer de verwerking nodig is om een gerechtigd belang van onze onderneming of van een derde te waarborgen, voor zover de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn in het bijzonder daarom toegestaan omdat ze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever. Hij ging er daarbij vanuit dat er sprake zou kunnen zijn van een gerechtigd belang wanneer de betrokken persoon een klant is van de verantwoordelijke (overwegingsgrond 47 zin 2 AVG).

31. Gerechtigde belangen bij de verwerking die worden behartigd door de verantwoordelijke of door een derde

Als de verwerking van persoonlijke gegevens berust op artikel 6, lid 1, punt f) AVG, is ons gerechtigd belang de instandhouding van ons bedrijf ten bate van het welzijn van al onze medewerkers en onze belanghebbenden.

32. Periode gedurende welke de persoonlijke gegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van het opslaan van persoonlijke gegevens is de wettelijk bepaalde bewaarperiode. Na het verstrijken van deze periode worden de betreffende gegevens standaard gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor het vervullen of voorbereiden van een overeenkomst.

33. Wettelijke of contractuele voorschriften betreffende het verstrekken van persoonlijke gegevens;

Noodzakelijkheid voor het afsluiten van een overeenkomst; Verplichting van de betrokken persoon tot het verstrekken van de persoonlijke gegevens; Mogelijke gevolgen van het niet verstrekken

Wij informeren u erover dat het verstrekken van persoonlijke gegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. volgens de belastingwet) of kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informeren van de contractpartner). Af en toe kan het voor het afsluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokken persoon persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokken persoon is bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer onze onderneming met deze persoon een overeenkomst afsluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst niet kan worden afgesloten met de betrokkene. Voordat persoonlijke gegevens worden verstrekt door de betrokkene, moet deze contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming. Onze toezichthouder voor gegevensbescherming licht de betrokkene erover in of het verstrekken van de persoonlijke gegevens in zijn/haar specifieke geval wettelijk of contractueel verplicht is, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou hebben.

34. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijkheidsbewuste onderneming maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling.
Deze privacyverklaring is opgesteld door de generator voor privacyverklaringen van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als externe toezichthouder voor gegevensbescherming werkzaam is, in samenwerking met RC GmbH, dat gebruikte computers hergebruikt, en het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

Delen Afdrukken
uvex
SAFETY